BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020

 
       
   
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020
I/ TÀI CHÍNH BÁN TRÚ NĂM 2019-2020  
  1/ Tiền ăn:  
  - Tổng thu:   484.464.000đ
- Tổng chi:    484.464.000đ
- Tồn : 0đ
 
  2/ Vệ sinh phí  
  - Tổng thu:  59.150.000 đ
- Tổng chi:   59.150.000 đ
-  Tồn:                        0 đ
 
  3/ Thù lao nấu ăn sáng  
  -  Tổng thu:    68.950.000 đ
-   Tổng chi:    68.950.000 đ
 -  Tồn:                         0 đ
 
  4/ Trang bị đầu năm:  
  - Tổng thu:      44.002.000đ
- Tổng chi:      44.002.000đ
- Âm/ tồn:                      0đ
 
  5/ Bảo hiểm tai nạn:  
  - Tổng thu:      12.850.000đ
- Tổng chi:       12.850.000đ
- Âm/ tồn:                      0đ
 
  6/ Hội phí  
  - Tổng thu:      13.970.000đ
- Tổng chi:       13.970.000đ
- Âm/ tồn:                      0đ
 
II/ TAØI CHÍNH NGÂN SÁCH:
  TOÅNG SOÁ KINH PHÍ :   3.712.220.176
  TRONG ÑOÙ   
  KINH PHÍ CHI THÖÔØNG XUYEÂN:  1.958.394.213
  DÖÏ TOÙAN NAÊM TRÖÔÙC CHUYEÅN SANG:  186.687.525
  KINH PHÍ CHI KHOÂNG THÖÔØNG XUYEÂN 
ÑAÀU NAÊM GIAO : 
965.056.872
  KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG: 553.198.536
  DÖÏ TOÙAN NAÊM TRÖÔÙC CHUYEÅN SANG:  37.883.030
  KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN KHÁC: 11.000.000
  TOÅNG SOÁ CAÙN BOÄ GIAÙO VIEÂN CNV   :                         26
     
Muïc  NOÄI DUNG CHI  Soá tieàn 
  DÖÏ TOÙAN ÑAÀU NAÊM   3.712.220.176
  1 /  CHI THÖÔØNG XUYEÂN  TÖØ THAÙNG 1 _ 08 / 2020 1.407.805.880
6000 Tieàn löông   460.743.303
6050 Tiền lương NĐ68 345.479.600
6100 Phuï caáp löông  214.940.704
6250 Hỗ trợ giáo viên hợp đồng 16.049.560
6300 Caùc khoûan ñoùng  : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ 202.844.807
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân (tăng thu nhập) 0
6500 Thanh toùan dòch vuï coâng coäng  :  Tieàn ñieän 18.902.416
6550 Vaät tö vaên phoøng, văn phòng phẩm  9.294.000
6600 Thoâng tin tuyeân truyeàn lieân laïc  : ( Ñieän thoaïi )  8.360.090
6700 Coâng taùc phí : Tieàn xe , phuï caáp coâng taùc phí 13.716.000
6750 Chi phí thueâ möôùn : phoâ toâ, xịt cỏ, boùn phaân, chaêm soùc caây kieång, Thueâ möôùn baûo maãu, caáp döôõng hôïp ñoàng ngaén haïn 52.230.000
6900 Söûa chöõa thöôøng xuyeân TSCÑ : thieát bò tin hoïc, baûo trì maùy 26.093.000
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của nghành , vật tư
chuyên môn
6.530.000
7050 Mua sắm tài sản vô hình (Phần mềm đánh giá chuẩn nghề nghiệp
giáo viên)
15.000.000
7750 Chi khác ( phí duy trì phần mềm vận hành wedsite, misa, bkav) 17.622.400
  2 /  CHI KHOÂNG THÖÔØNG XUYEÂN  TÖØ THAÙNG 1 - 09 / 2020 335.859.463
6300 Caùc khoûan ñoùng  : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ 22.321.663
6400 Caùc khoûan thanh toùan caù nhaân (  Tieàn baùn truù, ưu ñaõi, hoã trôï giaùo vieân,
 nhaân vieân)
129.812.000
6750 Chi phí thuê mướn (lương giáo viên hợp đồng) 94.985.800
7750 Chi khaùc ( Tieàn teát ) 88.740.000
  3/Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 314.025.037
6000 Tiền lương 32.985.900
6100 Phuï caáp löông  15.624.466
6300 Caùc khoûan ñoùng  : BHXH , BHYT , BHTN , CĐ 9.803.820
6400 Các khoản thanh toán cho cá nhân 255.610.851
  4/ Kinh phí không thường xuyên khác 11.000.000
  Mua sắm tài sản vô hình (Phần mềm tính lương) 11.000.000
  TOÅNG COÄNG CHI  : KINH PHÍ KHOÙAN +
KHOÂNG KHOÙAN 
2.068.690.380
  COØN LAÏI TẠI KHO BAÏC: KINH PHÍ KHOÙAN + KHOÂNG
KHOÙAN   
1.643.529.796
  5/   HOÏC PHÍ   
  Năm trước chuyển qua:           15.112.505
  Thu hoïc phí năm học  : NH 2019 - 2020 57.900.000
  _ Chi 60%  chi hoạt động 34.740.000
6900 Sữa chữa thường xuyên TSCĐ : làm mái che cơ sở 1 34.740.000
  Toàn 40% tieàn löông trong kho baïc  38.272.505
  Toång coäng chi: Hoïc phí + Chi thöôøng xuyeân +  khoâng thöôøng xuyeân
 + cải cách tiền lương
2.103.430.380
  Thanh tuyền , ngày ... thaùng 09 naêm 2020
  Kế toán                               Thủ quỹ                            Hiệu trưởng
     

Văn bản mới

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

KHPH số 109/KHPH-CAH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: kế hoạch phối hợp ...

Ngày ban hành: 24/04/2024

CV số 75/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ngộ độc TP

Ngày ban hành: 24/04/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bữa sáng:

- Mì thập cẩm
-  Sữa

Bữa trưa:

- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Cháo gấc phô mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây