Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT

Thứ tư - 03/05/2017 08:41
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 582/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC NĂM 2016 VÀ HẾT HIỆU LỰC THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bàn quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2016 và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực một phần năm 2016.
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC(6).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng
 

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2016
STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
1. Thông tư 14-GDĐT ngày 05/8/1997 Hướng dẫn về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/5/2016
2. Quyết định 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/5/2016
3. Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra các kỳ thi. 28/11/2016
4. Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 02/3/2016
5. Thông tư 06/2009/TT- BGDĐT ngày 31/3/2008 Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 02/3/2016
6. Thông tư 36/2009/TT- BGDĐT ngày 04/12/2009 Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/5/2016
7. Thông tư 12/2010/TT- BGDĐT ngày 29/3/2010 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 27/5/2016
8. Thông tư 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/5/2016
9. Thông tư 02/2011/TT- BGDĐT ngày 20/01/2011 Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 01/7/2016
10. Thông tư 12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 16/02/2016
11. Thông tư 01/2013/TT- BGDĐT ngày 29/01/2013 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài 06/5/2016
12. Thông tư 36/2013/TT- BGDĐT ngày 06/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/5/2016
13. Thông tư liên tịch 18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 30/6/2016
14. Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 30/6/2016
15. Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 thang 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 16/5/2016
16. Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 16/5/2016
Tổng số: 16 văn bản
B. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2016
STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
I Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1. Nghị định 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 15/02/2011
II Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
2. Quyết định 1217/QĐ-BĐH ngày 18/12/1978 Quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. 04/01/2009
3. Thông tư 49/TT ngày 29/11/1979 Quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 06/12/2009
4. Quyết định 2301/QĐ-LB ngày 22/12/1990 Danh mục đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 12/6/2010
5. Quyết định 375/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/9/1991 Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại các trường trung học chuyên nghiệp Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 22/4/2012
6. Quyết định 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10/8/2011
7. Quyết định 28/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/1999 Quy định kiểm tra, đánh giá và công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04/12/2009 ban hành Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 20/01/2010
8. Quyết định 08/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/3/2000 Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học, học viên và cao đẳng Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học 16/7/2012
9. Quyết định 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06/6/2001 Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp 12/8/2010
10. Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 12/4/2010
11. Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2002 Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 02/4/2012
12. Quyết định 21/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2002 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
13. Quyết định 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định số 2137/GD-ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10/8/2011
14. Quyết định 43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/10/2002 Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 02/12/2009
15. Quyết định 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
16. Quyết định 20/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/2003 Chương trình môn học Chính trị dùng cho hệ tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học chuyên nghiệp Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2012 ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 22/4/2012
17. Quyết định 24/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/6/2003 Điều chỉnh, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
18. Quyết định 26/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2003 Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp 14/8/2012
19. Quyết định 51/2003/QĐ-BGD&ĐT Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục quốc phòng ghép môn Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học 27/02/2012
20. Quyết định 52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2003 Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng- an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) 28/12/2009
21. Quyết định 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 Điều lệ trường cao đẳng Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng 10/7/2009
22. Quyết định 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
23. Quyết định 20/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2004 Sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
24. Quyết định 35/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/10/2004 Chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng 11/5/2010
25. Quyết định 03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/2/2005 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên 27/8/2012
26. Quyết định 08/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/3/2005 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia 12/4/2010
27. Quyết định 16/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 17/5/2005 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 9 Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS 25/9/2009
28. Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/6/2005 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học 13/7/2011
29. Quyết định 24/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/8/2005 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 19/5/2010
30. Quyết định 30/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/9/2009 Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. 11/12/2009
31. Quyết định 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2009 Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 18/02/2013
32. Quyết định 17/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10 Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông 04/3/2010
33. Quyết định 24/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2006 Đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học Thông tư số 48/2012/TT-BGDĐT ngày 11/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học 25/01/2012
34. Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 11/12/2009
35. Quyết định 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 Quy định về dạy thêm, học thêm Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm 01/7/2012
36. Quyết định 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 15/5/2011
37. Quyết định 15/2007/QĐ-BGDĐT ngày 08/5/2007 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 11 Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông 04/3/2010
38. Quyết định 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2007 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- tin học Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 15/3/2011
39. Quyết định 37/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/7/2007 Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo Thông tư 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo 01/11/2011
40. Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 Điều lệ trường tiểu học Thông tư số 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học 15/02/2011
41. Quyết định 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2007 Quy định mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 18/02/2013
42. Quyết định 61/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học 16/6/2013
43. Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 15/02/2013
44. Quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 Chương trình giáo dục quốc phòng- an ninh trình độ đại học, cao đẳng Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh 29/10/2012
45. Thông tư 16/TT/LB ngày 23/8/1995 Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục 08/02/2013
46. Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTB&XH ngày 31/12/2004 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15/11/2011 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh 02/01/2012
Tổng số: 46 văn bản
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
A. Văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016
STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
1. Quyết định 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy Quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các trường đại học, học viên, trường đại học Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy 23/5/2016
2. Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Các quy định về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 10/8/2016
3. Quyết định 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005 Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 35/2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. 26/02/2016
4. Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn 13/5/2016
5. Quyết định 58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008 Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non Điều 4 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 30/6/2016
6. Thông tư 28/2009/TT- BGDĐT ngày 24/5/2009 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn 13/5/2016
7. Thông tư 24/2010/TT- BGDĐT ngày 02/8/2010 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 30/2015/TT- BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/01/2016
8. Thông tư 03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Các quy định liên quan đến tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học tại khoản 5 Điều 3 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 10/8/2016
9. Thông tư 48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn 13/5/2016
10. Thông tư 57/2011/TT- BGDĐT ngày 02/12/2011 Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 01/02/2016
11. Thông tư 20/2012/TT- BGDĐT ngày 12/6/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học 01/02/2016
12. Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/11/2016
13. Thông tư 47/2014/TT- BGDĐT ngày 31/12/2014 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại Điều 6 Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn 13/5/2016
Tổng số: 13 văn bản
A. Văn bản hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2016
STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản Nội dung, quy định hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
I Văn bản QPPL do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
1 Nghị định 06/2000/NĐ- CP ngày 06/3/2000 Hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học Các quy định về giáo dục và đào tạo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 15/11/2012
2 Nghị định 18/2001/NĐ- CP ngày 04/5/2001 Quy định về thành lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Các quy định về giáo dục và đào tạo Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 15/11/2012
II Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành
1 Quyết định 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập Các quy định áp dụng đối với trường trung học chuyên nghiệp Thông tư số 35/2009/TT- BGDĐT ngày 03/12/2009 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục 25/01/2010
2 Thông tư 43/2003/TT- BGD&ĐT ngày 26/9/2003 Hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng Các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng Thông tư số 36/2010/TT- BGDĐT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 29/01/2011
3 Quyết định 78/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2007 Quy định việc thẩm định chương trình giáo dục và giáo trình trung cấp chuyên nghiệp Các nội dung quy định việc thẩm định giáo trình trung cấp chuyên nghiệp Thông tư số 43/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trung cấp chuyên nghiệp 15/02/2010
4 Thông tư 10/2009/TT- BGDĐT ngày 07/5/2009 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 38/2010/TT- BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ. 07/2/2011
5 Thông tư 28/2009/TT- BGDĐT ngày 21/10/2009 Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục 08/02/2013
6 Thông tư 48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non Điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 54/2012/TT- BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục 08/02/2013
Tổng số: 06 văn bản
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 154 LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
I Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1 Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 01/9/2016
2 Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 01/9/2016
3 Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 01/9/2016
II Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành
4 Thông tư liên tịch 65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tương Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 01/9/2016
5 Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 01/9/2016
Tổng số: 05 văn bản
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Văn bản mới

TB số 25/TB-PGDĐT

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Trường học an toàn ...

Ngày ban hành: 25/04/2024

CV số 80/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 25/04/2024. Trích yếu: Kiểm điểm đánh giá XLCL...

Ngày ban hành: 25/04/2024

CV số 77/PGDĐT

Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: bảo đảm an toàn thông tin...

Ngày ban hành: 24/04/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

violimpic
Bộ giáo dục và đào tạo
Bữa sáng:

- Mì thập cẩm
-  Sữa

Bữa trưa:

- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long

Bữa xế:

- yaourt

Bữa chiều:

- Cháo gấc phô mai

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây